Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет 2014 г.

Бюджет 2014

Бюджетът на Община Смядово за 2014г. е приет на заседание на Общински съвет Смядово, проведено на 30.01.2014г. с Решение № 324 по Протокол № 1/30.01.2014г., на основание  чл.52 ал.1, и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 год., проекта на Постановление на Министерския съвет за изпълнение на  ЗДБРБ за 2014 год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години  за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Смядово, Решение № 249/2013 год./ изм.и доп.с РМС № 658/31.10.2013 г.на МС на Република България за разделение на дейностите, финансиране чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 год.

Основните бюджетни параметри, които са  залегнали в проекта за бюджет на община Смядово за 2014г. са съобразени със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.

В проекта на бюджет са отчетени външните фактори свързани с продължаващата финансово - икономическа нестабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние.

Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритети за 2014г. са:

 • Финансова стабилност и по-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи;
 • По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период;
 • Повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за трудова реализация;
 • Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
 • Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки и др. в града и населените места на общината.

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

 • Изпълнението на бюджета за 2013г. и резултатите постигнати през 2013г.;
 • Националната рамка на макро икономическите показатели за 2014г.;
 • Разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. и проекта на Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на ДБРБ за 2014г.;
 • Определените с Решение на МС No 249/2013г., изменено с Решение No 658/31.10.2013г. стандарти за делегираните държавни дейности;
 • Планираните за 2014г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
 • Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Важни промени в нормативната база:

 • Законът за публичните финанси /ЗПФ/,

който влиза в сила от началото на 2014г., отменя действащия до сега Закон за общинските бюджети и Закона за устройството на държавния бюджет. Той изменя съществено бюджетните процедури, вменява нови ангажименти на общинските съвети, натоварва с редица нови отговорности общините и значително увеличава зависимостта им от Министерството на финансите.

Съгласно разпоредбите на новия закон, увеличават се ангажиментите на кмета на общината по текущото наблюдение на бюджета, разширява се обхватът на нарушенията на бюджетната дисциплина, въвежда се конкретно изискване за разработване и утвърждаване на вътрешни правила за организация на бюджетния процес и бюджетен календар, изготвят се разчети за сметките на средствата от Европейския съюз и др.

 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2014г.

Няма съществени промени в държавните трансфери за делегираните от държавата дейности и същите ще се предоставят на 100%. За 2014г. има ръст в размера на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общинските пътища /20%/ и на целевата субсидия за капиталови разходи /19%/. Трансфера за зимно поддържане и снегопочистване запазва размера си от 2013г. Изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности има незначителен ръст спрямо този от 2013 г. Съгласно чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г. трансферите за изравнителната субсидия и целевите за капиталови разходи, общински пътища и зимно поддържане ще се предоставят в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.