Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет на Община Смядово за 2015 г.

Бюджет 2015 г.

Проектът за бюджет 2015 г. е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на общината за провеждане на комплексна финансова политика. Съобразен е с икономическите тенденции и рамката установена със Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

     Основните приоритети на бюджета на община Смядово за 2015 г. са:

  • Повишаване ефективността от публичните разходи;
  • Увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;
  • Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейски фондове и програми;
  • Реконструкция, основен и текущ ремонт на уличната мрежа;
  • Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяване на града и населените места в общината;
  1. При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

• Изпълнението на бюджета за 2014 г. и резултатите, постигнати през 2014 г.;

• Националната рамка на макро икономическите показатели за 2015 г.;

• Разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г. и проекта на Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на ДБРБ за 2015 г.;

• Определените с Решение на МС No 633/2014г., изменено с Решение No 801/03.12.2014 г. стандарти за делегираните държавни дейности;

• Планираните за 2015 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;

• Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.