Република България ● Община Смядово

Езици

Дневен ред на предстоящо заседание на ОбС Смядово на 21.11.2019 г.

сряда, 13.11.2019 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ редовно заседание на Общински съвет Смядово на 21 ноември 2019 г. /четвъртък/ от 15:30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.ДЗ № 15/12.11.2019 г., относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година.

Докл.: Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово

2.ДЗ № 10/11.11.2019 г., относно: Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет Смядово.

Докл.: Борислав Борисов – председател на Общински съвет Смядово

3.ДЗ № 11/11.11.2019 г., относно: Определяне представител на Общински съвет Смядово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Докл.: Ирина Денева – общински съветник към Общински съвет Смядово

4.ДЗ № 12/11.11.2019 г., относно: Промяна в състава на Местната комисия за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Докл.: Борислав  Борисов – председател на Общински съвет Смядово

5.ДЗ № 14/12.11.2019 г., относно: Определяне на представител на Общински съвет Смядово в състава на Областния съвет за развитие в област Шумен.

Докл.: Борислав  Борисов – председател на Общински съвет Смядово

6.Докладни и питания

Допълнителни инструкции

  • При промяна в датата и часа на провеждане на заседанието ще бъдете уведомени предварително.
  • Общото заседание на постоянните комисии към Общински съвет Смядово ще се проведе на 13 ноември 2019 г. /сряда/ от 15:30 ч. в Конферентната зала в сградата на Община Смядово.

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на Общински съвет Смядово