Република България ● Община Смядово

Езици

Дневен ред на заседание ОбС Смядово

четвъртък, 25.02.2016 г.
Категория: 

П О К А Н А

            На основание чл. 23, ал.  4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 25.02.2016 г. /четвъртък/ от 15:30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. на Община Смядово

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Смядово за периода 2016-2018 г. в частта за местни дейности

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 008057, местност „Олумбурлука“ в землището на село Кълново, община Смядово

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67708.308.185, ведно с построената в имота сграда 67708.308.185.1, административен адрес: гр. Смядово, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 23

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Продажба чрез търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-6, кв. 34 по плана на с. Веселиново, ведно с построената в него сграда-бивша баня, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади през 2016 г.

Докл.: Иванка Петрова – Кмет на община Смядово

Докладни и питания

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на Общински съвет Смядово