Република България ● Община Смядово

Езици

Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово

Подобряване ефективността на общинските политики, чрез прилагане принципа на партньорство и координация при тяхното формиране и въвеждане на механизми за по-добро управление.

Дейности:

Дейности: Дейност 1: Управление на проекта 

Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за управление, на които подробно ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта, потенциални въпроси и проблеми и начини за решаването им. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи. С така формирания екип и определените задължения на всеки от неговите членове ще бъдат осигурени условия и предпоставки за качествено управление, изпълнение и отчитане на проекта.

Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители

Непосредствено след влизането в сила на договора за финансиране на проекта и назначаване на екипа, Община Смядово ще избере Консултант за подготовка на тръжните документи и договори с изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности в настоящото проектно предложение. 

Дейност 3: Обществен форум

Общественият форум е основна дейност в проекта, насочена към прилагане принципите на координация, партньорство и широко обществено консултиране с всички заинтересовани страни на общинските политики. Дейността предхожда въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Целта на Обществения форум е запознаване на обществеността с общинските политики, събиране на предложения и мнения за документите, които ще се разработят по проекта. Форумът ще се организира от екипа за управление на проекта, а техническото му обезпечаване и логистика ще бъдат осигурени от избран външен изпълнител. Общественият форум ще бъде с 30 участника – представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Общинска администрация – Смядово. На форума ще бъдат представени целите и основните дейности на настоящото проектно предложение, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени по проекта. Ще бъде проучено общественото мнение с анкетни карти, попълнени от участниците. Картите ще съдържат въпроси за общинските политики, плановите и стратегически документи на Общината и предложения за механизми и методи за мониторинг и контрол на изпълнението им. Анкетните карти ще бъдат публикувани и на Интернет страницата на Община Смядово, с възможност да бъдат изтеглени и попълнени и ще се събират в пощенска кутия в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината. Анкетите ще се публикуват в Интернет 10 дни преди Обществения форум и ще се събират още 10 дни след провеждането му.

Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики

Дейността предвижда разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на следните 4 общински политики:

  • Политика за регионално и местно развитие;
  • Политика за опазване на околната среда;
  • Политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници;
  • Социална политика и насърчаване на заетостта.

Разработването на правилата и методиките, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Самото въвеждане на новите правила и методики за прилагане в администрацията ще се извърши с акт (решение) на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 – Обществен форум, на който ще бъдат генерирани мнения и предложения от всички заинтересовани страни, които ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол. Разработените правила и методики ще се тестват и приложат при изпълнението на следващите дейности по проекта – 5, 6, 7 и 8, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2007-2013 г. Документите, включени за разработване в проектното предложение са в пряка връзка и дефинират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол. Единствено за социалната политика на Община Смядово и насърчаване на заетостта в региона няма предвидено разработване на нови документи. Тази политика е обезпечена с актуални планове и програми, но се нуждае от механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението.

Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Смядово 2014-2020г.

Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини, съгласно чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Съгласно действащата нормативна уредба: „ Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със съседните общини. Тя определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията ще бъде възложено на външен изпълнител с публична покана. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките, въведени с дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие на общината ще се приеме от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Смядово 2007 - 2013 г.

Изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие е задължително за Общините, съгласно Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Според нормативните разпоредби за изпълнението на документите за стратегическо планиране, в това число Общински планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие.

Последващата оценка включва:

  1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
  2. оценка на общото въздействие;
  3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
  4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Дейността се възлага на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за регионално и местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2007 -2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.

Дейност 7: Разработване на Програма за управление на отпадъците в Община Смядово 2014-2020 г.

Общинската програма за управление на отпадъците се разработва на основание нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Ключов елемент за програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците по приоритети: - Предотвратяване образуването на отпадъци; - Рециклиране, повторна употреба, извличане на вторични суровини и енергия; - Екологосъобразно обезвреждане. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за управление на отпадъците ще се приеме от Общинския съвет.

Дейност 8: Рaзработване на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014 -2020 г. 

Рaзработването на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива е нормативен ангажимент на всички общини, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на устойчиво местно развитие. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приеме от Общински съвет - Смядово.

Дейност 9: Семинар за запознаване на общинските служители с новите документи и механизмите за мониторинг при изпълнението на общински политики

Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 25 участници – служители на Общинска администрация Смядово. Семинарът ще се проведе след приключване на останалите основни дейности от Дейност 4 до Дейност 8 включително. Целта му е да се запознаят общинските служители с въведените механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на местните политики и с всички нови планови и стратегически документи на Община Смядово, разработени по проекта. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на обучението. Техническото обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана фирма-изпълнител. Семинарът ще се проведе в зала в сградата на Община Смядово. Лектори и обучители на семинара ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейности от 4 до 8 включитело, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи.

Дейност 10: Информация и публичност

Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват:

  • Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на процедурата, по която е финансиран проекта, разясняване на целите и дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отрази степента на ефективност на извършената работа по време на изпълнение на проекта и резултатите от него.
  • Отпечатване и разпространение на информационни материали – в т.ч.: 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Смядово. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Смядово.

При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.