Република България ● Община Смядово

Езици

Документи

понеделник, 30.01.2017 г.
Категория: 

Последна актуализация 21.03.2017 г.

 

 

Образци на документи, които МВР ще издава в деня на изборите и Обръщение (1.78 MB, ZIP)


Списък на заличените лица (21.28 KB, TXT)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. Смядово уведомява всички политически партии и членове на секционните комисии, във връзка с  предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017г., и Решение №62/ 13.03.2017г. на РИК - Шумен, относно приемане на график за провеждане на обучение на секционните избирателни комисии по общини от членове на РИК, че обученията на секционните комисии ще се проведат на 22.03.2017 г. от 14.30 часа в Музеен комплекс гр. Смядово.


ДО

ИЗБИРАТЕЛИТЕ

В ОБЩИНА СМЯДОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Във връзка с Решение № 4302-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК, Ви уведомяваме, че в Община Смядово има две определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Това са:

 • Секция № 302500001 „Център за социална рехабилитация и интеграция”, намираща се на адрес:  гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 8, която е с обособена рампа за инвалиди;
 • Секция № 302500003 Ритуална зала, намираща се на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 4, към която има скосен подход на тротоара на ниво пътна настилка.

        Във връзка с чл. 234, ал. 2 от ИК заявки за помощ в изборния ден  /26.03.2017 г./,  могат да се правят от 07.00 до 19.00 часа на тел. 05351/28- 92 и 05351/21- 20, както и на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2.


З А П О В Е Д

№ 121

Смядово, 10.02.2017 г.

   

       Относно: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на Изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.

       На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на нормална обстановка по време на провеждането на изборите за Народно събрание

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Кметовете на кметства и кметските наместници, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи да осигурят нормална обстановка по време на провеждането на Изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.
 2. Забранявам продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Смядово от 20.00 часа на 25 март 2017г. до 08.00 часа на 27.03.2017г.
 3. Забранявам всякакви масови прояви на открито на територията на общината, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26.03.2017 г.
 4. Длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забраната по т.3 лицата, желаещи да сключат брак в датата на провеждане на избори за народно събрание.

 

Настоящата заповед да връчи на кметовете и кметските наместници, органите на националната полиция, както и на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да стане достояние на населението, чрез оповестяването и  по общински радио възел и публикуване на сайта на Община Смядово.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на секретаря на общината – Елка Кайкова.

  

ИВАНКА ПЕТРОВА /П/

Кмет на Община Смядово


 

З А П О В Е Д

119

Смядово, 09.02.2017 г.

                 На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.175 и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

О П Р Е Д Е Л Я М

           Места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети на територията на гр. Смядово, както следва:

Стената и таблото в тунела до старата сграда на общинска администрация, намираща се на ул. „Славянска” №2, град Смядово.

 

 1. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите.
 2. ЗАБРАНЯВАМ използването на превозните средства – държавна и общинска собственост – за предизборна агитация.
 3. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 4. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в този кодекс ред, до края на изборния ден.

 

За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост, е необходимо писменното съгласие на собственика или управителя на имота.  

Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите, да се счита за нарушение и подлежи на наказание.

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до три дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

Контролът по изпълнение  на заповедта възлагам на секретаря на община Смядово - Елка Кайкова.

           Заповедта да се връчи срещу подпис на общинските ръководства на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, участници в изборите за Народни представители на 26.03.2017г.

Жителите на общината да бъдат запознати с реда и начина за поставяне на агитационни материали, чрез общинско радио, на сайта на община Смядово.

           

ИВАНКА ПЕТРОВА  /П/

Кмет на Община Смядово


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се произведат на 26 март 2017 г., община Смядово информира гражданите, че предварителните избирателни списъци са обявени на местата, определени със Заповед №93 от 30.01.2017 г., на Кмета на Общината.

Избирателните списъци са публикувани и на интернет страницата на община Смядово: www.smyadovo.bg, в раздел ИЗБОРИ 2017. Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, както и на безплатен телефонен номер  0800 19 189.

Проверка в списъците на следния линк: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml 


 

ИЗХ. № 483/08.02.2017 г.

 

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ С ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ ЛИСТИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ, И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

П О К А Н А

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Смядово, за произвеждането на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С указ № 59 от 24.01.2017 г. Президентът на Република България насрочи изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Със Заповед № 85 от 26.01.2017г. на кмета на Община Смядово на територията на Общината са образувани 13/тринадесет/ избирателни секции, като броят им може да стане 14 /четиринадесет/, ако бъдат подадени необходимият брой заявления по чл. 37 от ИК за сформирането на подвижна секционна избирателна комисия.

С Решение № 4 от 10.02.2017 г. РИК – Шумен определи броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция, както следва:

 • За избирателна секция до 500 избиратели – 7 членове;
 • За избирателна секция с повече от 500 избиратели – 9 членове;
 • За подвижните избирателни секции – 5 членове.

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, решение № 4182/01.02.2017 г. на ЦИК и Методическите указания за определяне съставите на СИК и Решение № 4 от 06.02.2017 г. на РИК – Шумен, в качеството си на Кмет на Община Смядово Ви каня на 16.02.2017 г./четвъртък/ от 10,00 часа в сградата на общинска администрация гр. Смядово, намираща се на пл. „Княз Борис І“ № 2, в заседателната зала на втория етаж, за провеждане на консултации и определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ и при подадени необходимият брой заявления по чл.37 от ИК за сформиране на подвижна избирателна секция /ПСИК/ на територията на Община Смядово.

Консултациите ще се проведат при следният ред:

 • 10,00 часа – проверка на необходимите документи за участие в консултациите, за определяне съставите на СИК;
 • 10,30 часа – преговори за съставите на секционните избирателни комисии.

При провеждане на консултациите при Кмета на Общината парламентарно представените партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състава на 13 /тринадесет/ СИК и 1 /една/ ПСИК /ако има такава/, което съдържа:
 • Наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
 • Трите имена и ЕГН на предложените лица;
 • Длъжност в комисията, за която се предлагат;
 • Образование, специалност;
 • Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалиция за участие в изборите за 43-то Народно събрание.
 2. Когато в консултациите участва упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
 3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

С оглед улесняване на съвместната ни работа, във връзка с предстоящите преговори за назначаване на СИК от РИК – Шумен и подготовката Ви в преговорите и консултациите, Ви предоставяме направеното разпределение на Вашите членове по Сик-ове, съгласно Решение №4182-НС/01.02.2017 г. на ЦИК, относно назначаване съставите на СИК и утвърдената, с  решение №4237/07.02.2017 г. Методика за изчисляване на съставите на СИК.

Заместването на член на СИК се извършва само с решение на РИК – Шумен.

Моля обърнете внимание на разпоредбите на чл.92, ал.9 от Изборния Кодекс, за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право!!!

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /П/

Кмет на Община Смядово


Предварителни избирателни списъци (264.3 KB, TXT)


 

Заповед за определяне на местата за списъците (231.57 KB, PDF)


Заповед образуване на секции (93 KB, DOC)


УКАЗ № 60
На основание чл. 249 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:


Определям номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски, включващ общините: Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.
3. Трети изборен район – Варненски, включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
6. Шести изборен район – Врачански, включващ общините: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.
7. Седми изборен район – Габровски, включващ общините: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.
9. Девети изборен район – Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.
10. Десети изборен район – Кюстендилски, включващ общините: Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно.
11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана, включващ общините: Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.
14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.
15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Плов­дивски, включващ общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря.
18. Осемнадесети изборен район – Разградски, включващ общините: Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян.
19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.
20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.
21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.
22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе.
23. Двадесет и трети изборен район – София, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“, „Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“ и „Триадица“.
24. Двадесет и четвърти изборен район – София, включващ районите: „Възраждане“, „Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“, „Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София, включващ районите: „Банкя“, „Връбница“, „Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево и Чирпан.
28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище, Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
29. Двадесет и девети изборен район – Хасковски, включващ общините: Хасково, Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград и Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски, включващ общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино.
31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.

Президент на републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева