Република България ● Община Смядово

Езици

Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите

Повишаване на капацитета и подобряване на компетентността на общинските служители от община Смядово за постигане на лична и екипна ефективност при изпълнение на професионалните задължения.

Дейности:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.

Дейност 2: Провеждане на обучения в Института по публична администрация

  • Делова етика – Обучението е предназначено служители на община Смядово.
  • Практически умения за ефективни комуникации

В обучението ще бъдат включени четирима служители от Община Смядово с ръководни или експертни функции

  • Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие.

В обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с прилагане на Закона за електронно управление и онлайн услуги. 

  • Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронно управление.

В обучението ще се включи служител, чиято дейност е свързана с информационното обслужване в Общинската администрация.

Дейност 3: Обучение за придобиване на презентационни умения

Работа с MS POWER POINT Провеждане на обучение за придобиване на презентационни умения. Работа с MS POWER POINT. В обучението ще бъдат включени 15 служители на общинска администрация Смядово, които представят пред клиенти услуги, възможности и дейности

Дейност 4: Обучения за придобиване на ключови компетенции

  •  „Лидерски умения и екипна ефективност. Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията”

В обучението ще бъдат включени 15 участници от общинска администрация Смядово.

  • „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите” – 44 участници Обучението е насочено към всички служители в общината. То надгражда знанията и уменията, които ще бъдат придобити от служителите при участие в обучение „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” от изпълняваният в момента от Община Смядово проект по ОПАК бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.- 07 „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”;
  • ”Ефективни модели на взаимодействие при прилагане на политики за подобряване на състоянието на хората от уязвимите групи”

В обучението ще бъдат включени 30 участници. То надгражда знанията и уменията, които ще бъдат придобити от служителите при участие в обучение „Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси” от изпълняваният в момента от Община Смядово проект по ОПАК бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07 „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”.

Дейност 5: Информация и публичност

Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители.

Презентация (2.8 MB, PDF) - встъпителна пресконференция