Република България ● Община Смядово

Езици

Ефективна общинска администрация Смядово

Проект “Ефективна общинска администрация Смядово” Договор  за БФП М13-22-22/30.07.2014г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14

Обща стойност на проекта: 92 019,53 лева

100% - Безвъзмездна финансова помощ

85% - финансиране от Европейски социален фонд

15% - Национално съфинансиране от държавния бюджет

Период за изпълнение: 12 месеци Начало-30/07/2014г.   Край-30/07/2015г.

 

Обща цел: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Смядово чрез обучение в страната.

Специфични цели: Усъвършенстване на  професионалните умения на служителите в общинска администрация за ефективно изпълнение на задълженията. Усъвършенстване на  ключови компетентности от служителите в община Смядово.

Целева група: Общинска администрация Смядово, включително кметове на населени места.

Очаквани резултати:

 • Сформиран тричленен екип за управление;
 • Проведени 12 срещи на екипа на проекта;
 • Изготвени три междинни технически доклада към УО на ОПАК;
 • Обучени 113 служителя на общинска администрация;
 • Повишен капацитет на 113 лица от общинска администрация;
 • Сто и тринадесет служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
 • Организирана една пресконференция.

Основни дейности:

 • Организация и управление на проекта;
 • Обучения, проведени в Института по публична администрация;
 • Обучения по ключови компетентности;
 • Надграждащо чуждоезиково обучение;
 • Дейности по информация и публичност.

ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта: Сформиране на тричленен екип за управление на проекта на община Смядово, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Екипът ще подготви и проведе процедурите по избор на изпълнители по ЗОП, ще изпълнява дейностите по проекта, както и техническото и финансово отчитане пред Управляващия орган на ОПАК.

ДЕЙНОСТ 2: Обучения, проведени в Института по публична администрация:

 • Наставничество за стажанти в администрацията /УА–5/. Обучението е с продължителност 1 дни, 8 учебни часа и в него ще се включат 3 общински служители, служители от звената по УЧР и за експерти, които са ангажирани с наставничество в провеждането на стажове в администрацията.
 • Прилагане на закона за защита на личните данни /ПП-8/:

Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, ръководители и служители от администрацията, пряко ангажирани с обработването на лични данни.

 • Прилагане на закона за защита на класифицирана информация, /ПП-9/:

Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

 • Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, /ОПА-3/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители, ръководители и експерти, прилагащи Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 • Прилагане на Закона за достъп до обществена информация/ОПА-5/:

Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители,служители с ръководни и експертни функции в администрацията, които предоставят или контролират достъпа до обществена информация, осигуряват защитата на информацията и преноса на данни в администрацията.

ДЕЙНОСТ 3: Обучения по ключови компетентности:

 • Развитие на умения за лична ефективност—В обучението ще бъдат включени 40 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи.
 • Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти:

В обучението ще се включат 40 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа.

ДЕЙНОСТ 4: Надграждащо чуждоезиково обучение:

 • Чуждоезиково обучение по английски език за предоставянето на общински услуги:

Обучението е насочено към всички общински експерти предоставящи услуги на гражданите.  В обучението ще се акцентира на термините, които се използват при комуникация относно предоставянето на общински услуги. Нивото на обучението ще се равнява на ниво А1 по европейската езикова рамка. В обучението ще бъдат включени 5 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично.

 • Чуждоезиково обучение по английски език за ефективна комуникации в мултикултурна среда:

Обучението е насочено към служителите на ръководни позиции, експертите работещи в областта на международното сътрудничество. Обучението е надграждащо и в него ще бъдат включени служители притежаващи ниво А1. В обучението ще бъдат включени 5 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично.

Заявление за включване в обучение (219.5 KB, DOC)

ДЕЙНОСТ 5: Дейности за информация и публичност: Информационните материали се създават с цел популяризиране приноса на Европейския съюз за осъществяване на проекта, популяризиране сред обществеността, да се осигури публичност и прозрачност при неговото изпълнение.  Провеждане на въвеждаща пресконференция за запознаване с проекта и изработване на информационни материали.

Банер (217.19 KB, JPG)

Информационен лист (249.19 KB, PDF)

Проведена е въвеждаща пресконференция на 03.11.2014 г.