Република България ● Община Смядово

Езици

І. Административно-технически услуги по устройство на територията

1. Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:

Документи за собственост или за учредено право на строеж; стара скица

Срок - 7 дни, Такса – 10.00 лв.

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ)

Необходими документи:

Документи за собственост; оригинална скица на паус

Срок - 14 дни, Такса – 15.00 лв.

3. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

Документи за собственост; оригинална скица на паус

Срок - 3 дни, Такса – 5.00 лв.

4. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

5. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ) -безплатно

6. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ) - безплатно

7. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

Необходими документи:

Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно; скица с предложение за изменение на ПУП; други документи, свързани с посоченото основание

Срок - 14 дни, Такса – 10.00 лв.

8. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ) – 10.00 лв.

9. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ) – 10.00 лв.

10. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта, но не по малко от 50.00 лв. и не повече от 1 500 лв.

11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ) - 20.00 лв.

12. Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) – 15.00 лв.

13. Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ) – 15.00 лв.

14. Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ) – безплатно

15. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в частни имоти) – 20.00 лв.

16. Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали – 10.00 лв.

17. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ) – безплатно

18. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ) – безплатно

19. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) – 120.00 лв.

20. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ) –безплатно

21. Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) – 0,8 % от стойността на проекта

22. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП) – 5.00 лв.

23. Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 56 на ЗУТ) – 10.00 лв.

24. Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ) –безплатно

25. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144) - 0,3 % от стойността на проекта

26. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

27. Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) – 15.00 лв.

28. Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични плана и др. за строителни площадки – 5.00 лв.

29. Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж – 5.00 лв.

30. Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж – 3.00 лв./стр.

31. Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти – 20.00 лв.

32. Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

33. Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) – 5.00 лв.

34. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ) – 5.00 лв.

35. Издаване на заповед за прокарване на временни пътища (чл. 190, ал. 6 на ЗУТ)– 5.00 лв.

36. Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок (чл. 193, ал. 3 на ЗУТ) - процедура

37. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ) - безплатно

38. Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот(чл. 200от ЗУТ) –5.00 лв.

39. Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда(чл.202 и чл.203 от ЗУТ) –5.00 лв.

40. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ) – 7.00 лв.

41. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 4, ал. 1, т.2 от ЗКИР) - безплатно

42. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот – 5.00 лв.

43. Урегулиране на поземлени имоти – създаване на първа регулация (чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ) -безплатно

44. Изготвяне на копие от реперен карнет - безплатно

45. Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет - безплатно

46. Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план - безплатно

47. Издаване на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план -5.00 лв.

48. Издаване на удостоверение за попълнен кадастър – 3.00 лв.

49. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му - безплатно

50. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци - безплатно

51. Попълване на приложение от данъчна декларация – 2.00 лв.

52. Изпращане на възражения до окръжния съд (чл. 215 от ЗУТ) - 5.00 лв.

53. Издаване и заверяване на копие от проектна документация - безплатно

54. Изготвяне на извадка от действащ устройствен план -5.00 лв.

55. Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове -5.00 лв.

56. Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ – 2.00 лв./стр.

57. Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради – 5.00 лв.

58. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение - 5.00 лв.

59.Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица – безплатно