Република България ● Община Смядово

Езици

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

петък, 10.08.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка

на въздействието върху околната среда, (посл. изм. - ДВ, бр.3 от 2018 г.)

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир „Янково“, в землището на с. Янково, община Смядово, съставляващ имот № 000042, с площ 117,120 дка и начин на трайно ползване: „Язовир“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  „Комс Трейдинг“ ООД