Република България ● Община Смядово

Езици

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - 2014 г.

Съобщение

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)

Община Смядово

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на кръгово кръстовище и паркинг по път III -7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав“ при км 2+711”.

Инвестиционното намерение на Община Смядово предвижда изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров на вече съществуващо четириклонно пътно кръстовище при км. 2+71 на път III-7302 „Смядово- Златар- Драгоево-Велики Преслав“ с ул. „Генерал Заимов“ и ул. „Начо Гайдов“ в гр. Смядово, изграждане на тротоар и паркинг за обслужване на МПС в района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово, както и ефективно ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон по път III-7302 в регулационния план на гр. Смядово от км 2+640 до 2+660 в района на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово.

Целта на инвестиционното предложение е да се подобри и осигури безконфликтно транспортно обслужване в района средното общообразователно училище в гр. Смядово.

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на обекта.

По време на строителството ще се генерират минимално количество излишни земни маси, които ще се депонират в нарушени терени - общинска собственост. Като отпадък по време на строителството ще се отдели определено количество фрезован асфалтобетон, които ще се използва за подравняване на уличната мрежа в гр. Смядово.

Засегнатата територията от инвестиционното предложение обхваща урбанизираната територия на гр. Смядово и не засяга защитени зони по НАТУРА 2000 и защитени територии, обявени по смисъла на ЗЗТ. Не се очаква трансгранично въздействие.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 85 65 27

Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2 при Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово

тел. за контакт: 05351 / 2130, вътр.110
Дата: 12.05.2014г.
гр. Смядово