Република България ● Община Смядово

Езици

Инвестиционно намерение

сряда, 30.05.2018 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

О Б Я В Я В А

         На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение: изграждане на ПАРК "СМЕДА" в  УПИ І , кв.92, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Основната идея е да се изгради парк в гр.Смядово, общ. Смядово с зони за отдих, игра, зелените площи и алейна мрежа в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Проектът предвижда икономично и устойчиво строителство чрез влагане на подходящи материали, отговарящи на стандартите. Целта на проекта е изграждане на достъпна, функционална, устойчива среда за обитаване, обществени контакти и отдих. Спазени са принципите на устойчивата архитектура, като са отчетени ясно екологичните, социални и икономически аспекти и фактори, както следва:   

● цялостен подход към елементите на благоустройствените мероприятия, основани на оценка на жизнения им цикъл;                                                            

● минимизиране на вредното въздействие на предприеманите мероприятия върху околната среда;                                                                      

● прилагане на предварителни проектни техникоикономически проучвания, анализи и други, обосноваващи предлаганите проектни решения.

Благоустрояването на парка като система на градска обществена озеленена площ включва:

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система;

2. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракционни, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо заемат площ по малка от 10 на сто от територията на парка;

3. спортни площадки;

4. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ.

         Рехабилитация на тротоарните настилки от бетонови плочи 40/40/4 по тротоарите около парка.

Необходимостта за изпълнение на инвестиционното предложение е във връзка с предприемане на действия за подобряване на градската среда на гр.Смядово и възможността за кандидатстване по европейски програми в програмния период 2014-2020 г.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на строителството и експлоатацията не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха. Отпадъците, генерирани по време на строителството са минимални.

      Засегнатата територията от инвестиционното предложение обхваща територия от регулацията на гр. Смядово с обща площ 6551 кв.м. като от тях са предвидени 3300 кв.м за озеленяване. С изпълнението на инвестиционното предложение не се засягат защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по НАТУРА 2000. Не се очаква трансгранично въздействие.

           

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 87 49 13

Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2 при Димитрина Маринова – гл. експерт по Европейски проекти и опазване на околната среда  тел. за контакт: 05351 / 2130, вътр.107