Република България ● Община Смядово

Езици

Инвестиционно намерение

вторник, 29.05.2018 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ

НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ

РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К-ШУМЕН“ ООД, ГР. ШУМЕН“ (РПИП ШУМЕН)

 

(съгласно Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018г)

 

Информация по приложение 2 (7.04 MB, RAR)