Република България ● Община Смядово

Езици

Материали за заседание - 30 март 2017 г.

четвъртък, 23.03.2017 г.

Дневен ред  (318.32 KB, PDF)

ДЗ № 48/20.02.2017 г., (281.95 KB, PDF)  (281.95 KB, PDF)относно: Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово

ДЗ № 59/17.03.2017 г.,  (709.54 KB, PDF)относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Смядово за периода 2018-2020 г. в частта за местни дейности

ДЗ № 70/21.03.2017 г.,  (23.16 KB, PDF)относно: Отчет за извършените разходи за спортни дейности през 2016 г. и приемане на календарен план за спортните прояви на община Смядово за 2017 г./план-сметка за необходимите средства за обезпечаването им/ Отчет (363.85 KB, PDF)

ДЗ № 61/20.03.2017 г., (577.48 KB, PDF) относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2014-2020 г. за 2016 г.

ДЗ № 65/20.03.2017 г.,  (28.08 KB, PDF)относно: Проблеми на общинското здравеопазване в община Смядово, училищата и детските градини /кадрово обезпечаване, сграден фонд, материална база и др./

ДЗ № 74/21.03.2017 г., (27.47 KB, PDF) относно: Информация за дейността на Полицейски участък Смядово и взаимодействието му с Общинска администрация през 2016 г.

ДЗ № 60/20.03.2017 г.,  (871.01 KB, PDF)относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, идеална част 224/2277 кв.м. от ПИ с идентификатор: 67708.308.675 по Кадастралната карта на гр. Смядово, общ. Смядово

ДЗ № 62/20.03.2017 г., (440.73 KB, PDF) относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Смядово за периода 2018 г.

ДЗ № 69/21.03.2017 г., (190.84 KB, PDF) относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ДЗ № 66/20.03.2017 г., (9.91 MB, PDF) относно: Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2017/2018 г.

ДЗ № 64/20.03.2017 г., (1.03 MB, PDF) относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в Община Смядово през 2016 г.

ДЗ № 63/20.03.2017 г., (49.45 KB, PDF) относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Смядово за периода 2017-2020 г.

Докладни и питания

ДЗ № 67/20.03.2017 г., (26.54 KB, PDF) относно: Отпускане на парична помощ, на осн.  чл. 2 от НОЕФПЖОС

ДЗ № 68/20.03.2017 г., (28.16 KB, PDF) относно: Отпускане на парична помощ, на осн.  чл. 8 от НОЕФПЖОС

Материали за заседание - 30 март 2017 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.