Република България ● Община Смядово

Езици

Материали за заседание на ОбС Смядово - м. Май, 2017 г.

понеделник, 22.05.2017 г.

Дневен ред (56.94 KB, PDF)

ДЗ № 104/16.05.2017 г., относно: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА 2016 г. (27.77 KB, PDF)

Отчет (285.93 KB, PDF)

ДЗ № 105/16.05.2017 г., относно: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СМЯДОВО ЗА 2016 г. (26.67 KB, PDF)

Отчет (394.75 KB, PDF)

ДЗ № 103/15.05.2017 г., относно:  ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА КМЕТСТВАТА: ВЕСЕЛИНОВО, РИШ И ЯНКОВО / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ/ (26.48 KB, PDF)

Отчет Кметство с. Веселиново (42.84 KB, PDF)

Отчет Кметство с. Риш (56.7 KB, PDF)

Отчет Кметство с. Янково (61.38 KB, PDF)

ДЗ № 101/05.05.2017 г., относно: Допълнения и изменения в Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (135.53 KB, PDF)

ДЗ № 102/05.05.2017 г., относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за част от ПИ 029015, местност „Локвито“, землище на с. Веселиново, ЕКАТТЕ 10762, община Смядово (1.59 MB, PDF)

Докладни и питания

1 (26.89 KB, PDF) ДЗ 106

2 (28.28 KB, PDF) ДЗ 108

3 (33.3 KB, PDF) ДЗ 116

4 (163.48 KB, PDF) ДЗ 117