Република България ● Община Смядово

Езици

Местни избори 2015

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО,

                   Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове, уведомяваме всички избиратели, че:

                        Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс/ИК/, списъците за произвеждането на изборите се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата, и се отпечатват от Национална база данни(НБД) „Население”.

                        В разпоредбите на чл. 396, ал. 1 от ИК е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

                        Съгласно §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК – „Живял най –малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е:

                        а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес, на територията на съответната община или кметство;

                        б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства, на територията на Република България;

                        Към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, тези лица, които са променили адресната си регистрация след тази дата, имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където ще бъдат  включени в избирателните списъци, след като подадат заявление да бъдат вписани в тях.

                        Предвид цитираните разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина, са извън категорията лица по § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК.

                        Съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, кметовете на общините извършват и са отговорни за гражданската регистрация на територията на общината.

                        Като се има предвид особено важното значение на актуалността на настоящите адреси, за предстоящите избори за избиране на кметове и общински съветници, и в изпълнение на чл. 104 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо осигуряване на точност на данните в гражданската регистрация.

                        Предвид гореизложеното и с оглед изготвяне и отпечатване на избирателни списъци съобразно разпоредбите на ИК, уведомяваме избирателите с настоящи адреси (с постоянен адрес в съответната община/район), когато същите са в чужбина, за възможността да променят настоящите си адреси, като подадат заявление за регистрация в общината/кметството в населеното място, в което пребивават.

                       

ОБЩИНА СМЯДОВО

Категория: