Република България ● Община Смядово

Езици

МИГ Дългопол – Смядово

петък, 14.07.2017 г.
Категория: 

   

      МИГ Дългопол – Смядово

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

В с. Янково се проведе обучение за местни лидери на тема: „Местната общност като фактор в процеса на стратегическо планиране” от Местната инициативна група Дългопол –Смядово.

На проведената информационна среща в с. Янково кметът на община Смядово Иванка Петрова и представители на общинската администрация запознаха присъстващите със Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дългопол-Смядово“ и възможностите, които предоставя на жителите на общината.

Местната инициативна група Дългопол –Смядово ще кандидатства по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за одобрение и финансиране на Стратегията. При одобрение ще се улесни в значителна степен кандидатстването за финансирание на земеделски стопанства, групи признати производители и организации, микропредприятия, еднолични търговци и юридически лица, читалища и юридически лица с нестопанска цел, тъй като се предвижда в двата общински центъра Дългопол и Смядово да бъдат разкрити офиси на Местната инициативна група Дългопол-Смядово. Там ще бъдат изработвани покани за кандидатстване по различни мерки, ще се одобряват проектните предложения и изпращат към ДФЗ за последващ етап на проверка. Това увеличава възможностите на всяко заинтересувано лице или организация да кандидатства за европейски финансов ресурс. Дейностите, които ще се финансират са насочени към строителство или обновяване на сгради, използвани за земеделско производство, преработката на мляко, месо, месни продукти, плодове и зеленчуци, както и за закупуване и инсталиране на нови машини за тези производствени сектори.