Република България ● Община Смядово

Езици

Начална пресконференция по проект, финансиран от ЕС по ОПРЧР

сряда, 20.01.2016 г.
Категория: 

Община Смядово

стартира реализацията на проект

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

                     Община Смядово, в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на Началната пресконференция по повод стартиране реализирането на проект „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001.

                     Общата цел на проекта е да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на качествени услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

                       Специфичните цели на проекта се изразяват в:

• повишено предлагане на труд и качество на работната сила;

• подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи;

• подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги;

• утвърждаване на децентрализиран модел за  предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво;

• създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработните лица.

                    Проектът е с начало: 17/09/2015 г. и край: 17/06/2017 г. и бюджет в размер на: 499 990,80 лв., от които: европейско съфинансиране: 85% и национално съфинансиране: 15%.

                     Събитието ще се проведе на 26.01.2016 г. (вторник) от 13:30 часа, в Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Черковна” № 4.

 

Очакваме Вашето присъствие!

 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0002-C001

 „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово”