Република България ● Община Смядово

Езици

Обществено обсъждане на материалите от извършена инвентаризация, Горскостопански план и План за превенция от пожари в горските територии - общинска и държавна собственост на територията на Община Смядово