Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ФАСАДА НА СОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО

понеделник, 11.04.2016 г.
Категория: 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ФАСАДА  НА СОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО

"Смядово през погледа на младите артисти от България – графити с идеи“

 

Община Смядово организира конкурс с цел популяризиране на стрийт изкуството – графити с идеи. Конкурсът започва на 11 Април 2016 г. и ще продължи до 13 Май 2016 г. включително. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

Графитите и другите форми на улично изкуство разкриват изключително много за местната култура и настоящите времена. Градските стени се превръщат в своеобразни бели платнища за творците и бунтарите. Именно на тях те могат да изложат своите послания. Облагородяването на градската среда и създаването на по-приятно обкръжение е истинско предизвикателство  за стрийт артистите.

С подходящи идеи и цветови решения фасадата на училището може да бъде  превърната в цветна картина. Да се използва максимално площта на фасадата, чрез подходяща композиция на проект за рисувана фасада, който да се вписва елегантно между прозорците и всички останали архитектурни елементи на сградата. По този начин чрез рисуване върху фасада  архитектурните елементи просто стават част от проекта.

Класирането ще се извърши от компетентно жури, включващо професионални художници и успешно реализирали се в световен мащаб графити артисти и представители на организаторите, а награждаването ще се състои в град Смядово, в Художествена галерия „Стойчо Преснаков“. Организаторът е определил следните награди:

- награда за I място - 100 лв. от Община Смядово;

- награда за II място - 50 лв. от Община Смядово;

- награда за III място - 20 лв. от Община Смядово;

Имената на победителите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта www.smyadovo.bg след края на конкурса. Организаторът ще се свърже с всички победители  чрез  координатите за обратна връзка, които всеки от тях е подал при регистрацията си за участие в конкурса.    

Изисквания към участниците:

- ученици от общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОН, от специализирани училища, гимназии по изкуства и школи по изобразително изкуство;

- студенти редовно и задочно обучение с изучаване на изобразително изкуство и граждани с интерес към изкуството;

- граждани с интерес към този изкуството;

-  минимална възраст на участниците – 14 години.

 

Целта на конкурса е да се покаже уникалният образ на стрийт арт през погледа на младите творци. Качественото улично изкуство може да вдъхнови промяна във всеки от нас. С екстериорни рисунки върху сгради  може да се постигнат  много интересни перспективни и визуални ефекти. Върху големи площи те са особено впечатляващи  и запомнящи се. А именно това е целта, да се постигне подобряване на градската среда и рисунката да остане емблема, не само за училището, но и за града.

Изискване към рисунките: да обхванат цялата фасада Изток, включително и отворите (врати и прозорци). Да бъде видима и в достатъчна пълнота и обем за да бъде разпознаваема от главен път, с който граничи училищния двор на около 60 м. и същевременно да бъде разбираема и по същия начин разпознаваема от спортната площадка в училищния двор, която граничи с избраната фасада. Приблизителния габарит на фасадата, върху която трябва да бъде разположена избраната рисунка е Ширина-18,80м , Височина 12,90 м. Много добре да се възприемат от обществото и да се радват на голям интерес от страна на учениците. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й на български език, както следва:

• ТРИТЕ ИМЕНА;

• ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти с автора / семейството на детето;

• ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;

• ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ;

• ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ с автора / семейството на детето.

Рисунки, които не са придружени от посочените данни, не се класират. Рисунките се изпращат в хартиен плик в пощенска или спедиторска фирма. Или да бъдат изпратени в информационен център в сградата на Община Смядово на адрес гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2 или на електронната поща на конкурса smyadovo_street@abv.bg. За рисуване да бъдат използвани материали и техники, съгласно виждането на автора, като размерът на рисунката следва да бъде съгласно виждането и възможностите на автора, но не по-малко от формат А4.

Условия за участие:

 - Организаторът запазва правото си да унищожи всяка рисунка, която противоречи на закона, морала или добрите нрави.

- Участникът декларира, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху рисунката, предоставена от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица различни от Организатора.

- Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците.

- Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка, съгласно настоящите Официални условия.

- С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.

- Организаторът на конкурса поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

- Всеки потенциален спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение.

-  При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.