Република България ● Община Смядово

Езици

Община Смядово с нов одобрен за финансиране проект по ОПРЧР 2014-2020

понеделник, 06.03.2017 г.
Категория: 

                                                 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Община Смядово спечели финансиране за проектно предложение по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, Приоритетни оси-Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. 

Наименование на проектно предложение е "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово", Срок на изпълнение е 17 месеци.

В проектното предложение са застъпени специфични цели залегнали в ОПРЧР 2014-2020, като оказването на подкрепа на лицата от допустимите целеви групи по настоящата схема за пълноценен, самостоятелен живот и връщането на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове на техните семейства, в резултат на осигурена грижа за техните близки, както и на хората с увреждания. С реализацията на Проекта се създава възможност за равнопоставеност при предоставяне на социалната услуга при отчитане спецификата на всяко населено място от община Смядово, в зависимост от потребностите на населението, подробно описани в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Смядово за периода 2016-2020 и Общински план за развитие 2014-2020. Проектът ще обхване всички населени места на територията на общината, където е идентифицирана голяма нужда от предлаганите социални услуги по този проект, а именно ЦСРИ, личен асистент и социален асистент и Мобилен екип за подкрепа в домашна среда, чрез предоставяне на социално-здравни услуги за активно включване - иновативна услуга. До този момент някои от населените места от общината оставаха изолирани от предлаганите социални услуги. Въз основа на анализа от предоставяните социални услуги на територията на община Смядово в проектното предложение са изведени приоритетите за въвеждане на качествено нов модел за почасово предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда, като се акцентира на потребностите на целевите групи. Реализирането на дейностите по проекта е реална подкрепа за нуждаещите се семейства и лица, което ще доведе до намаляване на социалната им изолация и активно включване на лицата от целевите групи. Предоставянето на почасовите услуги ще дадат възможност на близките от семейния кръг на лицата от целевите групи, които в повечето случаи нямат възможност да се развиват в професионален план, поради продължителната ангажираност със своите близки, нуждаещи се от постоянна грижа, да направят това.

Основна цел: Проектът си поставя за цел да създаде пример за комплексна подкрепа и качествена социална услуга за реално нуждаещите се лица, съобразно техните индивидуални потребности. Специфични цели: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда; Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, чрез предоставяне на комплекс от социални и здравни услуги и създаване и функцониране на иновативна форма на социални услуги в общността.

По проекта са заложени за изпълнение 11 дейности с бюджет от 390 960.17 лв. Ще бъде осигурена трудова заетост на над 20 безработни лица.

Договор от 12.04.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Срок на изпълнение - 01.07.2017 г. - 01.12.2018 г.


 

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

Длъжности:

  1. Социален работник – 2
  2. Сътрудник социални дейности/организатор – 1
  3. Трудотерапевт - 1


Служителите ще осъществяват своята дейност, съобразени с потребностите на потребителите на социалната услуга, като ще се извършва конкретна индивидуална и групова работа с лица и семейства.

 

Изисквания към кандидатите:

 

І. Изисквания и основни отговорности:

І.1. Кандидатите трябва да проявяват изключителен професионализъм при работа с потребителите на социалните услуги и взаимодействие с колегите от екипа;
І.2. Очаква се инициативност и творчески подход при изпълнението на работните задачи и развитието на екипа и услугите;

І.3. Кандидатите е необходимо да имат желание за работа в екип и усъвършенстване на професионалните си и личностни качества с оглед на изпълнението на услугите;

І.4. Задължително е кандидатите да са в добро психическо здраве, както и да са устойчиви на психическо натоварване;

І.5. нагласа за работа с уязвими групи;

І.6. трудов стаж по специалността е предимство;

І.7. комуникативност;

І.8. мотивация за работа в екип.

 

ІІ. Отговорности:

ІІ.1. консултиране на потребителите;

ІІ.2. придружаване на потребителите в институциите;

ІІ.3. посещения при потребителите на адрес по местоживеене;

ІІ.4. работа по случай.


ІІІ. Условия за заеманите длъжности:

ІІІ.1. Завършено подходящо висше/средно образование

ІІІ.2. Други: Кандидатите не трябва да са осъждани, както и да не са в съдебно производство; Опит в социалната сфера и работата с деца, възрастни и семейства е предимство; Много добра компютърна грамотност; Добри умения за общуване;  Позитивна нагласа към сътрудничество с широк кръг институции в общността.


ІV. Необходими документи при кандидатстване:

ІV.1. Заявление по образец, което се предоставя от община Смядово

ІV.2. Документ за самоличност – само за справка

ІV.3. Професионална автобиография (CV)

ІV.4. Копие от диплома за завършено образование

Могат да бъдат приложени и други документи, които доказват професионалната компетентност, като копия от дипломи, статии и др.

ІV.5. Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата.

 

V. Срок и място за подаване на документи:

Заявленията се подават в периода от 17.07.2017 г. до 11.08.2017 г. включително.

Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Смядово с адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2, ет. 1, стая № 2 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от кандидатите документи.

 

Документи за изтегляне:

Обява (73.63 KB, DOCX)

Заявление за работа (80 KB, DOC) социален работник

Заявление за работа (85.5 KB, DOC) сътрудник социални дейности

Заявление за работа (85 KB, DOC) трудотерапевт

 

Заявление за ползване на социална услуга (96.5 KB, DOC)

П о к а н а

Уважаеми дами и господа,

Община Смядово,

в качеството си на бенефициент по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

има удоволствието да Ви покани на

Начална пресконференция

по

Проект BG05M9OP001-2.005-0048-C02

„Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Партньор на Община Смядово в изпълнението на проекта е  „Елемент 2002“ ЕООД – гр. Варна

Събитието ще се проведе на 18.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа, Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Черковна” № 4

Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител на електронен адрес: sm159753@abv.bg

Очакваме Вашето присъствие!

 

----------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------

Проект

BG05M9OP001-2.005-0048-C02

„Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“

Провеждане на начална пресконференция - документи:

Покана за начална пресконференция (251.09 KB, PDF)

Програма на начална пресконференция (249.02 KB, PDF)

Презентация (1.92 MB, PPTX)

Брошура (586 KB, PDF)

Прессъобщение (316.22 KB, PDF)

----------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЕ

От 12.09.2017 г. в гр. Смядово стартира нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, по проект на Община Смядово по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът ще се изпълнява в периода от 01.07.2017 г. до 01.12.2018 г.

Адресът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ /Клуб на инвалида/. Центърът ще бъде отворен всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.

 

Какво представлява услугата Център за социална рехабилитация и интеграция?

Разкриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция доказва още веднъж устойчивото развитие и разширяване дейностите по предоставяне на различни социални услуги с присъщите отговорности и роля за обезпечаване интересите на населението на община Смядово, като съществена част от обществения живот. Същинската дейност по отстраняване и компенсация функционалната и социалната изолация и постигане оптимална адаптация и интеграция на целевите групи в обществена среда ще се извършва в предназначената за ЦСРИ сграда, ремонтирана и обзаведена.

            Социалната насоченост на проекта е към всички жители на общината в неравностойно социално положение поради инвалидизиране и/или други причини и обстоятелства, без оглед на възраст, пол, етнос, религиозна или политическа приналежност и пр. недопустими дискриминационни признаци, в условията на гарантиране правата, зачитане достойнството, свободата на волята, личния избор, независимостта, а именно: деца и младежи, хора с увреждания, възрастни хора, етнически общности, други групи.

            Основната цел на проектната дейност № 7 е разкриване и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги, целящи психо-физическа и социална рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, които цели ще се реализират чрез:

            -осигуряване включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;

            -обезпечаване специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено с конкретните рехабилитационни потребности;

            -създаване оптимални условия за интеграционна работа с потребителите;

            -оказване подкрепа на лицата и техните семейства;

            -оценка на нуждите на лицата и изготвяне програми за грижи;

            -запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране на Центъра;

            -планиране интервенции според установените проблеми;

            -определяне очакваните резултати и възможните срокове за постигането им в зависимост от наличните ресурси;

            -дефиниране ролите на специалистите в обслужването на лицето и предстоящите специализирани интервенции.

            За осъществяване набелязаните цели са предвидени за изпълнение следните дейности:

          Социална интеграция: планиране на дейностите по социалната интеграция; организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция; компютърно обучение;

            Работа с роднини: запознаване на  роднините с индивидуалните програми на потребителите; уведомяване роднините с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма; организиране на срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ; провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел; провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините; обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ.

            Връзки с обществеността: подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра чрез средствата за информация, съвместно с представители на медиите и запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства; провеждане на работни срещи и дискусии; изготвяне на програма за включването на потребителите в изявите на центъра и в общността; осъществяване на контакти с други центрове; посещения в различни предприятия, учреждения и институции; изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел; изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ.

            Свободно време, отдих и развлечение: отбелязване на национални и религиозни празници; честване рождени и именни дни; излети сред природата; посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; организиране на пикници и екскурзии; други.

            Рехабилитация: двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите, тестване на възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване и активни упражнения, упражнения с и на уреди; психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността, развитие на познавателните процеси, работа по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението въз основа психологичната оценка, прилагане специфични методики, тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и пр.; социална рехабилитация чрез работа по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умениятз и потребностите на всяко лице, работа със семейството, консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ.

            Арт-терапия: музикална терапия; изобразително изкуство; приложно изкуство;

            Трудотерапия: готварство; шивачество; цветарство и градинарство; битови умения.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Целева група – деца и възрастни с увреждания.

Необходими документи:

А)ВЪЗРАСТНИ:

·        Молба от лицето до Кмета на община Смядово;

·        Копие от документ за самоличност;

·        Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;

·        Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

·        Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/.

 

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

     Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Б)ДЕЦА

Молба от родителя (настойника, попечителя) до Кмета на община Смядово.

 

Всички желаещи да ползват услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ могат да подават заявления и придружаващия комплект от документи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в Информационния център на Община Смядово.

----------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------

СПИСЪК С ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА СПЕШНИ ВРЪЗКИ 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

София 1051, ул. „Триадица” № 2, sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна. Тел: +359 02 933 90 11

от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден и в случай, че има потребители и след обявеното време.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Териториални отдели на ГДКПД

Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден

Варна, 9000, бул. „Цар Освободител” № 76 Г, стая 515

Тел./факс: 052 64 24 25

Бургас, 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 8 А

Тел./факс: 056 82 71 53

Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие –

(02) 981 76 86

Български червен кръст телефони на доверието:

София – (02) 963 24 44

Пловдив – (032) 61 51

Русе – (082) 23 60 00

Ямбол – (046) 32 904

Дирекция “Социално подпомагане” – Шумен 9700 ул. Съединение № 107 ет.1     

отдел “Закрила на детето” ул. Д. Благоев № 10 054/801073

Дирекция “Социално подпомагане”- Велики Преслав

9850 гр. В.Преслав, ул. ”Борис Спиров” № 76     

отдел “Закрила на детето” гр. Велики Преслав 053842262

 

СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112

----------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------

От дейността на ЦСРИ гр. Смядово

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

 

На 19.12.2017 г. всички потребители и екипа на ЦСРИ отпразнувахме Коледните и Новогодишните празници в гр. Плиска. Тържеството беше съчетано с посещение на „Дворът на кирилицата“ . Всеки един от нас се снима до своята буква или до буквата на наш любим човек, слушахме с интерес историите, които ни разказваха екскурзоводите на двора. След това в игри и веселие премина нашият празник и доволни от преживяното тръгнахме обратно към родния ни град.

   

------------------------------------------------------------------------------------------------

На 3.03.2018 г. потребителките на ЦСРИ  от певческата група „Копнеж“ ръководени от Тодор Андонов поздравиха гражданите на Смядово с две прекрасни песни. В певческата група се включи и рехабилитатора на центъра. Публиката остана много доволна от поздрава на нашите потребителки, както и потребителките ни останаха доволни, че с общи усилия успяха да допринесат към настроението на гражданите на Смядово.

------------------------------------------------------------------------------------------------

На 08.03.2018 г. потребителките на Центъра за социална рехабилитация и интеграция отпразнуваха заедно празника на жената. Някои от потребителките бяха придружени от своите половинки. Празникът премина в забавления, танци, разкази и смях. Една от потребителките беше се подготвила за рецитиране на стих, а други задаваха гатанки и разказваха вицове. В края на празника всички си тръгнаха доволни към домовете си, носещи в себе си скъп спомен от специален ден.

----------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------

 

Дейност № 6

Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, 
вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, 
според индивидуалните потребности на човека с увреждане и 
чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги

 

Цел на дейността: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги. 

 

Дейността е в съответствие на следните принципи: Създаване на равни възможности – осигуряване на еднакви възможности на всички хора за здраве чрез осигуряване на поддържаща жизнена среда, достъп до информация, Подкрепа – комбинация между индивидуални и социални действия с цел ангажираност, социално приемане и системно подпомагане; Посредничество – координиране на действия на всички заинтересовани за здравето и балансиране на различните интереси в обществото; Включване – уважение към всички идеи, ценности и стандарти от организационната и културна структура на обществото с цел постигане по-високо ниво на здраве; Уважение – уважение на човешкото достойнство, равенство, солидарност при отчитане на разликите в потребностите, ценностите и културата на отделния индивид или група; Фокусиране – определяне на приоритета здраве. Предвиждат се провеждането на информационни кампании за промоция на здравето и предоставяне на информационно-образователни и здравно-консултативни услуги, чрез: провеждане на 6 броя здравни беседи; провеждане на 5 броя информационни кампании. Ще бъдат поканени медицински специалисти: диетолог, кардиолог, ендокринолог, невролог, психолог. Осигуреност на предвидените мероприятия: график за провеждане - в рамките на периода на изпълнение на проекта; Ще бъде осигурена зала за провеждане на посочените мероприятия, като необходимото оборудване за провеждане на мероприятията ще бъде осигурено от Община Смядово. Мероприятията са насочени към хората с увреждания.

 

Информационни материали

 

 

ОБЯВА  (74.35 KB, DOCX)


Обява за свободно работно място (306.31 KB, PDF)


Обява за свободно работно място (306.31 KB, PDF)


Обява за свободно работно място (307.31 KB, PDF)


Провеждане на заключителна пресконференция, в изпълнение на Дейност № 2, с цел популяризиране на реализираните заложени проектни дейности и постигнатите резултати.

Прессъобщение (343.03 KB, DOCX)

Покана за заключителната пресконференция (248.84 KB, PDF)

Програма на заключителната пресконференция (246.42 KB, PDF)

Презентация (1.21 MB, PDF)

Брошура (657.65 KB, PDF)