Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВА

понеделник, 25.07.2016 г.
Категория: 

/съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

                                      ОБЩИНА СМЯДОВО

                                           ОБЯВЯВА

        На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“

 

       Инвестиционното намерение на Община Смядово предвижда реконструкция на вътрешната водопроводната мрежа на село Янково и село Риш, общ Смядово. Общата цел е да се постигне съответствие с екологичното законодателство и по- специално с Директивата за питейни води.

      С настоящото инвестиционно намерение се цели достигането на европейски стандарти при водоснабдяване с питейна вода; подобряване на селищната среда, битовите и жизнени условия на населението; предотвратяване наводняване на част от имотите и улиците в следствие на аварии; подобряване водоснабдяването на населението; намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа.

     Инвестиционното предложение е за реконструкция на съществуващи водопроводи чрез подмяна на водопроводни тръби в селата Янково и Риш, Община Смядово.

     В проекта не се предвижда реконструкция на външната водопроводна мрежа. Вътрешната водопроводна мрежа в село Янково е проектирана сключена. Проектирани са пет главни клона. За село Риш вътрешната водопроводна е проектирана сключена. Проектирани са три главни клона. Оразмерителните скорости на водата са в граници 0,6 до 1,4м/сек. Спазено е изискването на чл.139 от НПВС – минималния диаметър на тръбите за територии с население под 100 000 жители – 80мм. За реконструкцията на водопроводите в село Янково и село Риш се предвижда използването на тръби ПЕ-ВП 100/10atm. Спазени са изискванията за минимален диаметър  в Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и противопожарните строително-технически норми – за населени места под 100 000 жители – ф80.  На водопроводната мрежа са проектирани спирателни кранове, изолиращи отделни участъци от мрежата. Спирателни кранове са проектирани на всяко отклонение от главните водопроводни клонове; Проектирани са сградни водопроводни отклонения за всеки урегулиран имот. Отклоненията са разположени в права линия и при най-малка дължина. Спазено е изискването на противопожарните строителни норми за разстоянието между пожарните хидранти - за населено место до 100000 жители – най-малко през 150м. При смяна на наклона от възходящ в низходящ са предвидени автоматични въздушници. Автоматичните въздушници в село Янково и в село Риш се изпълняват в шахти.

     Проектната дълбочина за полагане на тръбопроводите (дъно изкоп) ще е 1.5м, във връзка с изискванията на наредба № 2 от 22.03.2005г. Изкопите с дълбочина до 1,50м са предвидени да се изпълняват неукрепени. Ширината на изкопа е приета съгласно действащите нормативи и технологични изисквания – 1,00м. Не се предвиждат взривни дейности. Преди полагането на тръбите задължително да се извършат геодезически измервания за нивелетата на тръбите, като котите на изкопните работи се отразят в съответните актове по Наредба № 3.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне изпълнение на Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на община Смядово чрез изграждане на техническа инфраструктура, опазване и възстановяване на околната среда и конкретно Мярка 1.1.6: Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура на Планът за развитие на община Смядово 2014-2020г. и заложените цели и приоритети в Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020г. С реконструкцията на водопроводната мрежа в двете населени места ще се: подобри водоснабдяването на населението; подобри качеството на водата понеже ще се постигне максимален оборот и ще се ликвидират мъртвите зони във водопроводната мрежа; подменят канцерогенни азбестциментови тръби с ПЕ-ВП тръби; намалят загубите на вода по съществуващите амортизирани водопроводи;намалят аварии по съществуващите амортизирани водопроводи; намали и нерегламентираното време за оставане без вода на населението; предотврати унищожаването на съществуващата инфраструктура и ерозията на частни и общински имоти вследствие на аварии по амортизираните водопроводи.; осигурят нормативно необходимите ПХ съгласно действащата в момента „Наредба №2” от 22.03.2005г Ще се осигурят нормативно необходимите СК .

Инвестиционното предложение ще бъде внесено в Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проектните дейности.

      Проектът ще се реализира в регулационните граници на населените места Янково и Риш и не засяга защитени територии. Най–близко разположената защитена зона по НАТУРА 2000 е ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” по Директива 79/409/ЕЕС за защита на птиците. Не се очаква трансгранично въздействие. Природните ресурси, които ще се използват са: каменна фракция, пясък и почва.

     По време на строителството е възможно да се отделят емисии от фини прахови частици, но замърсяване няма да се допусне, тъй като изпълнителя на строително-монтажните работи ще бъде задължен да оросява при дейностите, при които се отделят емисии от фини прахови частици.

     Ще се генерират строителни отпадъци. Изпълнителя на строителните дейности предава образуваните строителни отпадъци на фирма, притежаваща разрешително по реда на ЗУО за транспортиране и оползотворяване на строителните отпадъци

    Не се очаква генериране на отпадъчни води.

    При изпълнението на инвестиционното предложение няма да се използват опасни химични вещества.

 

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ- Шумен, ул. „ Съединение“ №71, ет.4; тел.: 054/87 49 13

Община Смядово, пл. „ Княз Борис I” 2 при Димитрина Маринова- Началник отдел „ РРЕХДМД“, тел. за контакти: 05351/ 2130