Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

сряда, 01.08.2018 г.
Категория: 

О Б Я В А

Община Смядово, във връзка с изпълнение на Дейност 6 – „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО, ВКЛ. ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ МЕЖДУСЕКТОРНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА, СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЧОВЕКА С УВРЕЖДАНЕ И ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВНИ УСЛУГИ“, по проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“, в изпълнение Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  2014 – 2020 г.”

Има удоволствието да Ви покани да присъствате на здравна беседа.

       Лектор: Ас. д-р Радина Димитрова

медицински специалист – Ендокринолог

Място: Възрожденски комплекс гр. Смядово

Дата: 13 август 2018 г.

Час: 14:00 ч.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!   

                                                  ОЧАКВАМЕ ВИ!