Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

петък, 30.11.2018 г.
Категория: 

ДОМ ЗА  ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

с. Черни връх       тел.: 05352/2218; 2474

ул. "Дом душевно болни" № 1              Е-mail: dvhpr1954@abv.bg


О Б Я В Л Е Н И Е  

 

за свободно работно място на длъжност „Психолог”

в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово

 

Община Смядово, като доставчик на социалната услуга обявява свободно работно място на длъжност „Психолог”, в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово, на база критерии, квалификация и опит, както следва:

 1. Оказване на помощ на потребителите на социалните услуги свързани с психологическите им проблеми.
 2. Спазва принципите на поверителност на лични данни, станали му известни в хода на работата.
 3. Умения за ефективно общуване и прилагане на техники за активно слушане.
 4. Изучава взаимоотношенията в обкръжението, влиянията на социалната среда, мотивацията, ориентацията.
 5. Умения за справяне с конфликтни ситуации.
 6. Толерантно и търпеливо отношение с потребителите.
 7. Провежда психодиагностична дейност с потребителите с цел да се определи емоционалното им състояние.
 8. Работи по изготвен работен график.
 9. Води необходимата документация и отчетност.
 10. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДПЛПР.
 11. Спазва стриктно утвърдените правила на ДПЛПР.

Брой на обявените позиции: На длъжност „Психолог”  ще бъде назначено 1 лице.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

 Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор съгласно Кодекса на труда (КТ).

                                                                                                     

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност Психолог“ в ДПЛПР, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Образование - висше бакалавър или магистър по специалността „Психология”.
 2. Професионално направление: Психология;
 3. Умения - отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;
 4.    Знания:
 • Знания за нуждите на потребителите;
 • Способност за работа в екип;
 • Мотивация за работа;
 •  Отговорност;
 •  Всеотдайност;
 •   Психологическа нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

   1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

   2. Умения за работа в екип.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Заявление за постъпване на работа –  по образец;
 2. Автобиография;
 3. Копие на диплома за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;
 7. Други документи доказващи наличието на специфични изисквания.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в ДПЛПР с. Черни връх.
 • интернет страницата на ДПЛПР.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 31.12.2018 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на ДПЛПР с. Черни връх, ул. „Дом душевно болни” № 1,  всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч.

Ред за провеждане на подбора:

Подборът протича в два етапа-допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Директора. Списъкът на допуснатите до интервю, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Смядово и страницата на ДПЛПР,  не по късно от 07.01.2019 г.

Интервюто ще се проведе от Комисия. По време, на което членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Смядово и страницата на ДПЛПР.

 

 

За повече информация: ДПЛПР с. Черни връх,

ул. „Дом душевно болни” № 1, административна сграда,

телефони за връзка: 05352 2218; 0877970344


С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ  ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТНО МЯСТО „ПСИХОЛОГ” В ДПЛПР С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. СМЯДОВО

 

Комисията, назначена със Заповед №81/27.12.2018 г. на Директора на ДПЛПР се запозна  и провери подадените от кандидатите документи за участие в обявлението за свободно работно място за психолог в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с. Черни връх и допуска до явяване на интервю следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата

1

Силвия Николова Живкова

2

Ратимира Дамянова Кичукова

 

 

 

Допуснатите до интервюто кандидати да се явят на 14.01.2019 г. от 10:30 ч. в административната сграда на ДПЛПР с. Черни връх на адрес – ул. „Дом душевно болни” № 1. Всички кандидати се допускат до интервюто след легитимиране с документ за самоличност.

 


С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ  ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТНО МЯСТО „ПСИХОЛОГ” В ДПЛПР С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. СМЯДОВО

 

Комисията, назначена със Заповед №81/27.12.2018 г. на Директора на ДПЛПР се запозна и провери подадените от кандидатите документи за участие в обявлението за свободно работно място за психолог в Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с. Черни връх и недопуска до явяване на интервю следните кандидати:

трите имена на кандидата: Марияна А. Славова


П Р О Т О К О Л 2

от проведено на 14.01.2018 г.  от 10.30 ч. интервю за свободно работно място „психолог”

Определената със Заповед № 81/27.12.2018г. на Директора на ДПЛПР с. Черни връх комисия в състав:

Председател: Юлия Мехмедова Амза, социален работник

Членове:

                             1 Надя Ангелова Джанкова, ст. мед. сестра

                             2. Руска Николова Катрева, оперативен счетоводител,

проведе интервю с явилите се, допуснати кандидати за  работно място „психолог” в ДПЛПР с. Черни връх.

На посочената дата, в ДПЛПР с. Черни връх, за интервю бяха  допуснати следните кандидати:

      1. Силвия Николова Живкова

      2.  Ратимира Дамянова Кичукова

в уговореният час и място на провеждането, не се яви следната допусната кандидатка:

       1. Силвия Николова Живкова

Председателят на комисията обяви регламента за провеждането на интервюто:

 • на кандидата се зададоха въпроси, свързани с институцията, дейността и мотивацията за работа.

След приключването на интервюто и в предвид гореизложената ситуация  с неявилият се кандидат,  комисията определя единствения кандидат, Ратимира Дамянова Кичукова,  за успешно издържала интервюто за свободното работно място „психолог” в ДПЛПР с. Черни връх.

 

 Състав на комисията:

 Председател: Юлия Амза, социален работник /п/

        Членове: Надя Джанкова, ст. мед. сестра /п/

                        Руска Катрева, оперативен счетоводител /п/