Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

петък, 30.09.2016 г.
Категория: 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА:

 

Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, със следните работни места и обхват на дейността:

избор на 1 (един) брой  Началник на Областния екип по приемна грижа  (на пълен работен ден) и на 13 (тринадесет) Социални работници ( на пълен работен ден) , от които:

1(един) брой началник областен екип, с работно място община Шумен

5 (пет) броя социални работници, с работно място община Шумен - за община Шумен;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Върбица;

1 (един) брой  социален работник, с изнесено работно място в община Смядово;

4 (четири) броя социални работници, с работно място община Нови пазар;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Каспичан;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Никола Козлево,

предоставящи услугата „Приемна грижа" по проект „Приеми ме 2015" за област Шумен       

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността „Началник на Областен екип по приемна грижа“:

•          Образователно-квалификационна степен:  „бакалавър“.

•          Професионална квалификация: хуманитарна.

•          Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

•          Опит при изпълнение на проекти – предимство.

•          Опит при ръководене на екип – предимство.

•          Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

           Място на работа: община Шумен

 

2. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

•          Образователна степен: „средно образование“;

•          Професионална квалификация: хуманитарна;

•          Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

•          Опит при изпълнение на проекти – предимство.

•           Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

 

            Място на работа:

- община Шумен;

-  изнесено работно място в община Върбица;

- изнесено работно място в община Смядово;

- община Нови пазар;

- изнесено работно място в община Каспичан;

- изнесено работно място в община Никола Козлево   

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 21.10.2016г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж първи – „Център за информация и улуги“ - Гише 7. Заявления за участие в конкурса, подадени след крайния срок, не се приемат.

 

  1. . РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.         Всяко постьпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.

2.         Конкурсът протича в два етапа:

-          Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

-          Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

 

За изнесените работни места в община Нови пазар, община Върбица, община Смядово, община Никола Козлево и община Каспичан -  преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината, а при липса на подходящ кандидат-съседната община в обхвата на изнесеното работно място.

 

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа".

 

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

•          Писмено заявление (образец);

•          Автобиография (образец);

•          Декларация(образец)

•          Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)

•          Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

•          Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство

 

Забележка: Формулярите на необходимите документи могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Шумен, в секция: „Търгове, конкурси и съобщения“.

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Началник на Областния екип по приемна грижа", Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник", Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

 

Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд