Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВА

понеделник, 17.07.2017 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0048-C01 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО“,

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 

Длъжности:

  1. Социален работник – 2
  2. Сътрудник социални дейности/организатор – 1
  3. Трудотерапевт - 1


Служителите ще осъществяват своята дейност, съобразени с потребностите на потребителите на социалната услуга, като ще се извършва конкретна индивидуална и групова работа с лица и семейства.

 

Изисквания към кандидатите:

 

І. Изисквания и основни отговорности:

І.1. Кандидатите трябва да проявяват изключителен професионализъм при работа с потребителите на социалните услуги и взаимодействие с колегите от екипа;
І.2. Очаква се инициативност и творчески подход при изпълнението на работните задачи и развитието на екипа и услугите;

І.3. Кандидатите е необходимо да имат желание за работа в екип и усъвършенстване на професионалните си и личностни качества с оглед на изпълнението на услугите;

І.4. Задължително е кандидатите да са в добро психическо здраве, както и да са устойчиви на психическо натоварване;

І.5. нагласа за работа с уязвими групи;

І.6. трудов стаж по специалността е предимство;

І.7. комуникативност;

І.8. мотивация за работа в екип.

 

ІІ. Отговорности:

ІІ.1. консултиране на потребителите;

ІІ.2. придружаване на потребителите в институциите;

ІІ.3. посещения при потребителите на адрес по местоживеене;

ІІ.4. работа по случай.


ІІІ. Условия за заеманите длъжности:

ІІІ.1. Завършено подходящо висше/средно образование

ІІІ.2. Други: Кандидатите не трябва да са осъждани, както и да не са в съдебно производство; Опит в социалната сфера и работата с деца, възрастни и семейства е предимство; Много добра компютърна грамотност; Добри умения за общуване;  Позитивна нагласа към сътрудничество с широк кръг институции в общността.


ІV. Необходими документи при кандидатстване:

ІV.1. Заявление по образец, което се предоставя от община Смядово

ІV.2. Документ за самоличност – само за справка

ІV.3. Професионална автобиография (CV)

ІV.4. Копие от диплома за завършено образование

Могат да бъдат приложени и други документи, които доказват професионалната компетентност, като копия от дипломи, статии и др.

ІV.5. Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата.

 

V. Срок и място за подаване на документи:

Заявленията се подават в периода от 17.07.2017 г. до 11.08.2017 г. включително.

Кандидатите следва да подават своите документи в сградата на Община Смядово с адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2, ет. 1, стая № 2 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от кандидатите документи.

 

Документи за изтегляне:

Обява (73.63 KB, DOCX)

Заявление за работа (80 KB, DOC) социален работник

Заявление за работа (85.5 KB, DOC) сътрудник социални дейности

Заявление за работа (85 KB, DOC) трудотерапевт

Европейски формат на автобиография (107 KB, DOC)

 

Заявление за ползване на социална услуга (96.5 KB, DOC)