Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

четвъртък, 27.07.2017 г.
Категория: 

/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и  чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

 

БОРИСОВ“ ЕООД

ГР. СМЯДОВО

ОБЯВЯВА


           На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че има следното инвестиционно предложение: Промяна предназначение на поземлен имот дв.пл. №24 представляващ ПИ с идентификатор №67708.304.16 по КККР на гр. Смядово от „за ремонт на селскостопанска техника“ в „за ремонт за селскостопанска техника, преработка на дървесина и складове““.

           Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на поземлен имот дв.пл. №24 представляващ ПИ с идентификатор №67708.304.16 по КККР на гр. Смядово от „за ремонт на селскостопанска техника“ в „за ремонт за селскостопанска техника, преработка на дървесина и складове““ с цел създаване на работилница за обработка на дървен материал и с устройване на територията за „Предимно производствена зона“. Инвестиционното намерение е ново и не попада в обхвата на инвестиционни предложения, включени в приложение № 1 и № 2 към чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС.                           

            С отреждане на територията като производствена зона се предвижда сградите с идентификатори 67708.304.16.2 и 67708.304.16.3 да се преотредят за работилница за обработка на дървен материал с капацитет 10 м3 дневно. В работилницата ще се извършва първична обработка на дървен материал и производство на фасонирани материали за строителството – дъски, греди, талпи и др.

            Производствената дейност ще се извършва в съществуваща сграда – работилница със застроена площ от 306 кв.м., състояща се от две халета, представляващи едноетажни сгради с предназначение „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с площ от 139 кв.м. всяка. Не се предвижда изграждане на нови сгради. За спомагателни и поддържащи дейности ще се използва дворното пространство в рамките на същия урегулиран поземлен имот.

            За целите на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е присъединен към водопроводната мрежа на гр. Смядово и не са необходими допълнителни количества за водоснабдяване. Имотът е електрозахранен и присъединен към електроразпределителна мрежа на гр. Смядово и не е необходимо изграждане на нови съоръжения за допълнителни мощности. Ще се използва съществуваща техническа инфраструктура и не се планират изкопни работи и ползване на взрив.

            Изготвянето на ПУП-ПЗ е пряко свързан с нормативните изисквания и прилагането на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него. С предложения устройствен план на този етап се определят ограничителните линии за застрояване на поземления имот спрямо имотните му граници и промяна в начина на трайно му ползване с цел преотреждането му в имот с производствени функции.

Местоположение на имота: Гр. Смядово, Община Смядово, УПИ 24 в квартал 2 с идентификатор 67708.304.16 по КККР на гр. Смядово с координати по БГС 2005:

Т.1: 4771945,376   622951,967;Т.2: 4771900,650   622918,223;Т.3: 4771887,158   622933,337

Т.4: 4771914,281   622955,356; Т.5: 4771939,063   622966,561

            Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в регулационните граници в гр. Смядово, собственост на „Борисов 68“ ЕООД гр. Смядово и не засяга обекти от НЕМ, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. Не е необходимо изработване на схема за нова или за промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

            Природните ресурси, предвидени за използване по време на ползването на имота е вода за питейно-битови нужди и при необходимост за противопожарни нужди, а при експлоатацията на работилницата за обработка на дървен материал като суровина ще се използва обла дървесина от широколистни и иглолистни растителни видове. Не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, както и повишаване на шумовите нива над допустимите норми. Отпадъците, които ще се генерират при реализацията на инвестиционното предложение – смесени битови отпадъци и дървесни отпадъци като изрезки, опилки, талш и др. ще се управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него.

            Отпадъчните води се заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично се почиства и извозва до пречиствателна станция от оторизирана фирма. Не се очаква формиране на производствено замърсени води предвид характера на инвестиционното намерение. Не се планира използване и съхраняване на опасни химични вещества в поземления имот, предмет на инвестиционно предложение.

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ- Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.4; тел.: 054/87 49 13

Община Смядово, пл. „ Княз Борис I” 2 при Димитрина Маринова -  Началник отдел   „ РРЕХДМД“, тел. За контакти: 05351/ 2130    

Обява | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.