Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

петък, 22.12.2017 г.
Категория: 

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 310 от 30.11.2017г. и Решение № 170 от 29.11.2012г. на Общински съвет – Смядово, чл.19, чл.20, чл.40, чл.41 и чл.42 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Приета с ПМС №123 от 25.06.2012г., Обн. ДВ. бр.50 от 3 юли 2012г.,…, изм. и доп. ДВ.бр.94 от 24 ноември 2017г.), Община Смядово обявява, че открива процедура по набиране на 10 доброволци в Доброволното общинско формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последици от тях.

Кандидатите за доброволци следва да подадат в деловодството на Общината заявление до Кмета на Община Смядово за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.,…, изм. и доп. ДВ.бр.94 от 24 ноември 2017г.).

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, т. 1  на цитираната Наредба;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;

8. актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

            Срок за подаване на документите до 16.00 ч. на 31.01.2018 г.

Лице за контакти - Александър Недеков – Старши специалист „ОМП и УК”.

Телефон за контакти - 0888 394 408.