Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за открит обществен достъп

петък, 03.06.2016 г.
Категория: 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

ОБЩИНА СМЯДОВО

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:

„Площадка Смядово“, община Смядово, област Шумен,

с оператор: „Максам СЕ България“ ЕАД, гр. Габрово,

с предмет на дейност: производство, обработка и съхранение на взривни вещества.

Докладът за безопасност на Максам СЕ България“ ЕАД, гр. Габрово, относно „Площадка Смядово“, община Смядово, област Шумен.,

което е/не е предмет на процедура по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 03.06.2016г. до 03.07.2016 г. в сградата на общината на пл. „Княз Борис I“ №2, етаж 2, стая № 5, всеки работен ден от 08,00 часа  до 17,00 часа и на интернет страницата на общината – http://smyadovo.gateway.bg/bg/articles/novini

Обявата за открития обществен достъп е публикувана в Информационен бюлетин брой №4

Лице за контакти: Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово, тел. за връзка“ 05351/2130, dim.marinova@abv.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

Дата: 03.06.2016 г.

 

Обява (32.85 KB, DOCX)

Доклад за безопасност и приложения към него (120.73 MB, RAR)