Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за открит обществен достъп

четвъртък, 15.02.2018 г.
Категория: 

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
 

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 13 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване, изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
 

Площадка Смядово, Община Смядово, област Шумен

с оператор: „Караш Инвест“ ООД, 5300 гр. Габрово, ул. „Христо Ботев“ №29,

с предмет на дейност: Производство, обработка и съхранение на взривни вещества.

Докладът за безопасност относно производството, обработката и съхранението на взривни вещества на площадка Смядово, Община Смядово, област Шумен,
което е/не е предмет на процедура по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС, в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 15.02.2018 г. до 15.03.2018г. в сградата на общината на пл. „Княз Борис I“, етаж 2, стая № 5, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 ч. и на интернет страницата на общината – http://smyadovo.bg/bg/articles/novini

Обявата за открития обществен достъп е публикувана в Информационен бюлетин „Смядово“ брой №2 от 15.02.2018г.

Лице за контакти: Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово, тел. за връзка“ 05351/2130, dim.marinova@abv.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Документи (208.11 MB, RAR)