Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за свободно работно място

вторник, 27.10.2020 г.
Категория: 

ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово общ. Смядово

ул. „Цар Калоян“ № 5   тел.: 05351/2802

изх. № 10/27.10.2020 г.

                                                  

О Б Я В А

 

ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово обявява 1 /едно/ свободно работно място на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок на изпитване до 6 /шест/ месеца в полза на работодателя за длъжността:

                  ДОМАКИН В ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“ – гр. Смядово

шифър по НКПД 43213022

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование Средно специално;

2.Професионална квалификация „икономист“;

3.Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишаван от право да упражнява професията си;

4.Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;

5.Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл. 187 и чл. 190 от КТ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление до директора на ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“ – гр. Смядово

2.Документ за самоличност/за легитимиране/

3.Професионална автобиография/тип СV/

4.Диплома за завършено образование, специалност и квалификация-копие и оригинал за сверяване;

5.Документи за стаж по специалността – копие и оригинал за сверяване;

6.Медицинско свидетелство - представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 3 месеца;

7.Свидетелство за съдимост - представя се при назначаване и прекъсване на трудовия стаж над 6 месеца;

8.Здравна книжка /при постъпване на работа/.

Документите се приемат от 28.10.2020 г. до 30.10.2020 г. /включително/ в дирекцията на ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“ – гр. Смядово.

Справка на телефон: 0898234991-директор Светла Кайкова.