Република България ● Община Смядово

Езици

Обява за търг

петък, 28.07.2017 г.
Категория: 

З А П О В Е Д

№ 478

гр. Смядово,  26.07.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  поземлен имот с идентификатор 67708.306.316 по кадастралната карта на гр. Смядово, представляващ  общински терен от 6 кв.м (шест квадратни метра), находящ се в гр.Смядово на ул. „Генерал Гурко“, при граници: изток – павилион, запад – преместваем обект, север –  пазарна площадка, юг - пазарна площадка.
 2. ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на  6,00 лв. /шест лева/ без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе  на 10.08.2017 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 5. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 12.00 часа на 09.08.2017 година в касата на Община Смядово.
 6. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 11.00 часа на 09.08.2017 г. включително.
 7. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.00 часа на 09.08.2017 година в Информационния център.
 8. Оглед на имотa, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелностПриложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок заявление за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

       

Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ         

Заместник- кмет на Община Смядово   

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА и заповед  №502 от 05.11.2015г./

 

Изготвил: Галин Неделчев, Специалист  ОС