Република България ● Община Смядово

Езици

Обявени предстоящи търгове

четвъртък, 29.03.2018 г.

З А П О В Е Д

 

№  133

гр. Смядово,  28.03.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, АОС № 867/15.05.2009 г. за срок от 10 години, представляващ сграда за търговия № 4, магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, с идентификатор 67708.308.53.4 (шест седем седем нула осем точка три нула осем точка пет три точка четири) по КККР на гр.Смядово, застроена площ 53 (петдесет и три) кв.м.; конструкция – МЗ (масивно монолитна), с административен адрес: гр.Смядово, ул. “Захари Ж.Величков” №2д, при граници: изток – ПИ с идентификатор 67708.308.53; запад – ПИ с идентификатор 67708.308.53; север – ПИ с идентификатор 67708.306.353; юг – сграда за търговия № 5 с идентификатор 67708.308.53.5.
 2. ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 70.00 /седемдесет/ лв. без включен ДДС за всяка една от сградите, предмет на търга.
 3. Търгът да се проведе на 19.04.2018 година /четвъртък/ от 13.30 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз БорисІ” №2.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 5. Тръжни документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен ден до 15:00 часа на 18.04.2018 г. включително.
 6. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на обекта (7/седем/ лв.)
 7.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:00 часа на 18.04.2018 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 18.04.2018г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано името на кандидата и предмета на търга.
 9. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.
 1. Оглед на имота може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва в брой или по банков път.
 3. Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:
 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.
 1. Съгласно чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг се проведежда само в случай, че са се явили най-малко:
 1. трима от членове на комисията;
 2. двама кандидати или са подадени 2 молби за участие за сътоветния имот;

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


З А П О В Е Д

№  134

гр. Смядово,  28.03.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, АОС № 855/01.04.2008 г.  за срок от 10 години, представляващ сграда за търговия №2, магазин на 1 (един) етаж в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – ООД, кв. 62б, с идентификатор №67708.308.53.2 (шест седем седем нула осем точка три нула осем точка пет три точка две) по КККР на гр.Смядово, застроена площ от 49 кв.м. (четиридесет и девет) кв. м., административен адрес: гр.Смядово, ул.“Захари Ж.Величков” №2д, при граници:  изток – сграда за търговия №3 с идентификатор 67708.308.53.3; запад – сграда за търговия №1 с идентификатор 67708.308.53.1; север – ПИ с идентификатор 67708.308.53; юг – ПИ с идентификатор 67708.308.53.
 2. ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 70.00 /седемдесет/ лв. без включен ДДС за всяка една от сградите, предмет на търга.
 3. Търгът да се проведе на 19.04.2018 година /четвъртък/ от 11.30 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз БорисІ” №2.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 5. Тръжни документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен ден до 15:00 часа на 18.04.2018 г. включително.
 6. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на обекта (7/седем/ лв.)
 7.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:00 часа на 18.04.2018 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 18.04.2018г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано името на кандидата и предмета на търга.
 9. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.
 1. Оглед на имота може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва в брой или по банков път.
 3. Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:
 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.
 1. Съгласно чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг се проведежда само в случай, че са се явили най-малко:
 1. трима от членове на комисията;
 2. двама кандидати или са подадени 2 молби за участие за сътоветния имот;

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.