Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

четвъртък, 20.10.2016 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 31 /20.10.2016 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: ПИ 008057, местност „Олумбурлука“ в землището на с.Кълново, общ. Смядово, обл.Шумен.

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка на съобщението по чл.128 ал. 3 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.