Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

вторник, 11.04.2017 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл. 128, ал. 1  и ал. 2 от ЗУТ

№ 11/10.04.2017 г.

 

            Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.1и ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за изменение на подробен устройствен - план за регулация и застрояване, в обхват:

Част регулация: УПИ І –Училище от кв. 109 по плана на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен.  Предвижда се частично отпадане на улична регулация между кв.109 и кв.110 и прокарване на нова от о.т.373а до о.т.371, тангираща по действащата кадастрална карта на гр.Смядово. Образува се нова улица – тупик от о.т. 357 до проектна о.т. 357а. УПИ І – Спортни площадки от кв.110 отпада, като от него се образуват три самостоятелни УПИ, съгласно действащата кадастрална карта на гр.Смядово.

Част застрояване: За УПИ І-училище се сменя предзначението от „Училище“ в „предимно производствена зона” – означена като (Пп), с конкретно преназначение на имота: „производствени и складови дейности /предприятие за месопреработка с основни продуктови позиции месни консерви, млени меса и заготовки, месни разфасовки/ със следните устройствени нормативи:

- начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”;

- максимална височина на застрояване –до 10 м, от 1 до 3 етажа;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

          На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ и по  чл.128 ал. 3 ЗУТ  в 14-дневен срок от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

            Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.