Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 22.01.2018 г.
Категория: 

ОБЯВЛЕНИЕ

3/22.01.2018г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово на основание чл. 28, ал.1 и ал. 2 и чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по Протокол №5 от 16.01.2018г. са одобрени/приети помощните планове по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в землището на гр.Смядово, местност „Драганчовец“ с площ от 32,16 ха.

Планът е изложен в сградата на общината, отдел „ТСУТО“ ет.1, стая 3.  На основание чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

 

инж. КАЛОЯН  КИРОВ

Директор на  Дирекция “СА”