Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

сряда, 11.04.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 14/11.04.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ:

Заповед № 155/11.04.2018 г. на Кмета на Община Смядово за „Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулиран/и/ поземлен/и/ имот/и/ ІІІ-192, в квартал 39, с./гр. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен”

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.