Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 13.04.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 15/13.04.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: новообразуван урегулиран поземлен имот І-150 от новообразеван  кв.24, с.Желъд, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите /материализирани/ граници на поземлен имот 150.

За новообразувания квартал ограничен с ОК 2, ОК 3, ОК 4 и ОК 11, представляващ квартал по действащия регулационен план на с.Желъд, но без номер, така се създава нов последен номер на квартал от населеното място – кв. 24. Променя се уличната регулация при ОК 11 по съществуващата на място материализирана/кадастрална/ граница.Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.