Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

сряда, 02.05.2018 г.
Категория: 

За избор на член на Съвета на децата
( консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ )

 

ОБЩИНА СМЯДОВО СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА. Процедурата цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 7 до 18 години.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от общината, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
Община Смядово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл.3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Смядово . Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Документите на кандидатите - формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Смядово  до 24 май 2018 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Смядово , пл. „ Княз Борис І“ № 2 , ет.3, стая №14 или на Е-mail: milko_iorgov@abv.bg

 

Формуляр (14.18 KB, DOCX)

Мотивационно писмо (13.11 KB, DOCX)