Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 18.06.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 32/18.06.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват урегулирани поземлени имоти І-203, ІІ-203 и ХІІ-203 в квартал 22 по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като се обединят в един УПИ І-203 от кв.22, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 203.

Коригира се улицата между кв.22 и кв.21 и между кв.22 и кв.23, в предвид на това, че не са започнали отчуждителни процедури и не са спазени сроковете по чл.208 от ЗУТ. Прокарването на новите уличнорегулационни линии е по съществуващото положение и ползване на улиците, като контурите на новопроектираните улици тангира по съществуващи огради (полумасивни и паянтави) и сгради. 

В предвид на горе описаното да се коригира улицата между:

  • о.т. 81 и о.т.95, като се заличи о.т.82  и на юг от нея се създаде нова улица от о.т.81, о.т.81а, о.т.82а, о.т.95а с габарит 12,00 м.
  • от о.т. 81 до о.т.83, като част от нея се измени по о.т.81, о.т.81а, о.т.81б до о.т.83. с габарит 12,00м.

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.