Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

вторник, 14.08.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 53/14.08.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 396/13.08.2018г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулиран поземлен имот XI-252 в квартал 65, с. Риш, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 490. За УПИ ХІ-252 се отрежда за ПИ 490 и се изменя на УПИ ХІ-490 от кв.65 по плана на с.Риш, общ.Смядово, обл.Шумен. ”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.