Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 17.08.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 57/17.08.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти VІІ-4 и VІІІ-4 в квартал 37, с. Риш, общ. Смядово, като двата се обединят и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 4 по плана на с.Риш, общ.Смядово.

 Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.