Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 17.08.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 58/17.08.2018г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 407/17.08.2018г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулирани поземлени имота ХІ-44 и ІІІ-46 в квартал 14, с. Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти - с.Бял бряг, общ. Смядово, обл. Шумен”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

 

З А П О В Е Д

№407,

гр. Смядово, 17.08.2018 г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.536/19.07.2018г. от Емил Славчев Вълчев и Виолин Славчев Вълчев, като наследници (удостоверение №1639/30.05.2018г. и №200/29.06.2018г.) на Маринка Енева Христова и Иванка Димитрова Попова, собственици на :

  • УПИ ХІ-44 от кв.14, съгласно Нотариален акт №29, том ІІ, дело 433 от 1981г. и Нотариален акт №117, том ІV, дело 951 от 1994г.;
  • УПИ ІІ-45,46 от кв.14, съгласно Нотариален акт № 2, том ІІ, дело 325 от 1990г. и Нотариален акт №117, том ІV, дело 951 от 1994г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №73/07.03.1932г. и №11105/24.03.1932г., изменен със заповед №412/26.09.2012г. и № 22/06.01.1968г. Заповед за изменение на кадастрален план №351/20.07.2018 г. за ПИ 44, 45 и 46 на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имота ХІ-44 и ІІІ-46 в квартал 14, с. Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.

Площ на УПИ ХІ-44, кв.14 след изменението – 401 кв.м.

Площ на УПИ ІІІ-46, кв.14 след изменението – 1104 кв.м.

Урегулираните поземлените имоти отговарят на чл.19, ал. 4 от ЗУТ.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Илиев - геодезист с ППП рег. № 12542.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.