Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 08.10.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл. 128, ал. 2 ЗУТ

№ 82/08.10.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІІ-413, кв.19, с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен,

като се променя предназначението от “малкоетажно жилищно застрояване” в  „за говедовъдна ферма”, устройствена зона за предимно производствена дейност– означена като (Пп).

Да се предвидят следните нормативи:

- начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 40 до 80 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,5;

- минимална озеленена площ (П озел.) – мин. 20%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.