Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

вторник, 20.11.2018 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 101/20.11.2018 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани на  урегулирани поземлени имоти І-1174, ІІ-1174, ІІІ-1174 от квартал 77, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като трите урегулирани поземлени имоти се обединят в един УПИ ХІХ - 460 от кв.77 по имотни граници на ПИ с идентификатор 67708.308.460 по КККР на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

 

Изготвил: /п/