Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 07.12.2018 г.
Категория: 

ОБЯВЛЕНИЕ

114/07.12.2018г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово на основание  чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по Протокол №1 от 03.12.2018г. са одобрени/приети помощните планове по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ  за общо 8,32 ха. в местност „Четръка“, к.р.№223, к.р.№45 и к.р.280 в землището на гр.Смядово, общ.Смядово, област Шумен.

Планът е изложен в сградата на общината, отдел „ТСУТО“ ет.1, стая 3.  На основание чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.