Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

четвъртък, 28.03.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.3 ЗУТ

№ 20/27.03.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти Х-1570 и ХІІ-1570 от кв.104, гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, като дворищнорегулационните граници на описаните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на съседни УПИ ХІІІ-1569 и XI-1568 от кв.104 и новопроектираната дворищна регулация между двете УПИ (собственост на възложителя ) са изцяло в съответствие с искането на възложителя.“

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

 

Изготвил:

                   инж. Калоян Киров