Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

вторник, 28.05.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 44/27.05.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №294/23.05.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІV-448 и ІІІ-46 в квартал 66, с.Веселиново, общ. Смядово, като се измени дворищната регулация между УПИ ІV-448 и ІІІ-46 от кв.66 по съществуващи имотни граници.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

 

Изготвил:/п/

            инж. Калоян Киров