Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 06.12.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 123/06.12.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

С Решение/Заповед №791/06.12.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти ХІV-191, ХІІІ-278 и ІII-271 в квартал 24  по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като УПИ ХІV-191 от кв.24 се урегулира по съществуващи имотни граници (материализирани на място огради и сгради) на имот дворище №191 по плана на с.Янково, общ.Смядово, обл.Шумен.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

Изготвил:

            инж. Калоян Киров  

Директор „СА“