Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe

понеделник, 01.06.2020 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.3 ЗУТ

№ 14/01.06.2020 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: урегулиран поземлен имот V-77  от кв.4, с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен, като с плана за застрояване се променя предназначението на УПИ ХIХ-ООД  от „малкоетажно жилищно застрояване“ в за “жилищни сгради и сгради за безвредни производствени дейности-кравеферма”, устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Мж).

 Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.